دوره های آموزشی:

 

دوره‌های آموزشی که ارائه می‌دهیم، مجموعه‌ای از آموزشهای تخصصی در قالب آموزش کلاسی، کارگاه و مربی‌گری هستند که به صورت اختصاصی برای کسب و کار طراحی و اجرا می‌شود. 

 

ما آموزش را به محلی برای «تحلیل و یافتن راهکار» تبدیل کرده‌ایم.

 

دوره‌های اختصاصی

دوره‌هایی که برگزار می‌کنیم، کانونی برای حل مسائل کسب و کار است. با توجه به اینکه بخش‌ها و صنایع کشور را می‌شناسیم و می‌دانیم چه الگوهایی در چه جاهایی بهتر جواب می‌دهد. و همچنین در نظر گرفتن پویایی گروهی، روابط درون جلسه‌ای همکاران را راهبری کرده و آن را به محفلی برای حل مسئله تبدیل می‌کنیم. مهمتر اینکه محتوای آموزشی را به صورت کاملاً سفارشی برای شرکت و یا کسب و کار تهیه می‌کنیم. طبیعی است که انتظار داشته باشید این دوره‌ها، بتواند مسائل کسب و کار شما را مرتفع کند. تجربه نشان داده که در صورت ارائه محتوای قدرتمند، کاربرگ‌های ساده و موثر به همراه مثال‌های داخلی موفق (و ناموفق)، می‌توان به راه‌حل‌های اختصاصی رسید.

 

 

پیامدهای مورد انتظار

اینکه می‌گوییم «آموزش را به محلی برای تحلیل و یافتن راهکار تبدیل کرده‌ایم»، شعار نیست، بلکه مبنایی برای ارزیابی نتایج آموزش‌های ما است. در ابتدای هر دوره، هدف و خروجی‌های مورد نظر نوشته شده و بر اساس آن محتوا تهیه شده و کارگاه‌ها برگزار می‌شود. در هر کدام از دوره‌های اختصاصی اهداف زیر مدنظر است:

  • تغییر نگرش: نگرش یعنی نوع نگاه به یک موضوع که همراه است با احساس مثبت یا منفی. تغییر نگرش نسبت به یک موضوع، موجب ایجاد تغییر در رفتار خواهد شد. ایجاد نگرش‌های مشابه و رسیدن به توافق جمعی یکی از دستاوردهای دوره‌های آموزشی اختصاصی است.
  • ارائه تحلیل: وقتی یک مسئله برای مثال «رسیدن به مزیت رقابتی هزینه‌» مطرح می‌شود، می‌توان از ابعاد مختلف آن را تحلیل کرد. این تحلیل موجب می‌شود که تمام شرایط و روابط علّی شناسایی شده و بر اساس زمینه‌های کاری تصمیم‌ گرفته شود.
  • یافتن راهکار: راهکارها تجویزهایی هستند که نحوه مداخله و ایجاد بهبود در یک وضعیت را نشان می‌دهد. این تجویز هر دو شرط کارشناسی و اقتضائی را در بر دارد و اجرای آن به رفع مسئله یا بهبود وضعیت کمک می‌کند.