ماتریس داخلی-خارجی (Internal-external Matrix) و 4 موقعیت استراتژیک

ماتریس داخلی-خارجی (Internal-external Matrix) و 4 موقعیت استراتژیک

موقعیت استراتژیک (Internal-External Matrix)

براي تحليل همزمان عوامل داخلي و خارجي از ابزاري به نام ماتريس داخلي و خارجي  (IE Matrix)  استفاده مي شود. اين ماتريس براي تعيين موقعيت استراتژيك به کار مي‌رود.

ماتریس داخلی-خارجی (ماتریس موقعیت استراتژیک)

چهارخانه موقعیت استراتژیک

 

ماتریس داخلی-خارجی (ماتریس موقعیت استراتژیک)

  • تهاجمي. این ناحیه اشاره به موقعيتي دارد كه در آن سازمان در محيط خارجي خود داراي فرصتهاي مناسبي است و همچنين در داخل نيز از قوتهاي خوبي برخوردار است. در اين حالت توسعه فعاليتها در سرلوحه كارها قرار مي‌گيرد. از سازماني كه در اين موقعيت قرار مي‌گيرد انتظار مي‌رود كه با بهر‌ه‌گيري از فرصتها و قوتهاي موجود بتواند به صورت «تهاجمي» عمل كند.
  • محافظه‌كارانه. به موقعيتي اشاره دارد كه سازمان در محيط خارجي خود همچنان داراي فرصت است، اما در محيط داخل با ضعفهايي مواجه است. در اين حالت از سازمان انتظار مي‌رود كه به رفع ضعفهاي دروني بپردازد و به عبارت ديگر به صورت «محافظه‌كارانه» در رفع چالشهاي دروني تلاش كند.
  • رقابتی. در ناحيه رقابتي، از سازمان داراي قوت با تهديدهاي بيروني مواجه است، انتظار مي‌رود كه به صورت «رقابتي» در رفع چالشهاي بيروني بكوشد.
  • تدافعی. در ناحيه تدافعي، سازمان با حالتي مواجه است كه در محيط خارجي داراي تهديدهاي جدي است و همچنين توانايي مقابله با اين تهديدها را هم ندارد، در اين صورت سازمان بايد از طريق راهكارهاي «تدافعي» به سبك‌سازي و برون‌سپاري فعاليتهايش بپردازد.

 

بکارگیری ابزار

براي تشکيل اين ماتريس، امتيازاتي که در ماتريس‌هاي بررسي عوامل داخلي و خارجي بدست آمده را در ابعاد افقي و عمودي  اين ماتريس جاگذاري كرده و سپس متناسب با موقعيت استراتژيك به دست آمده، استراتژي خاصي انتخاب مي‌شود. در ماتريس داخلي و خارجي نمرات ماتريسهاي ارزيابي عوامل خارجي و داخلي در ابعاد افقي و عمودي قرار مي گيرند. اين نمرات در يک طيف دو بخشي شامل؛ قوي (5/2 الي 4) و ضعيف (1 الي 5/2) قرار مي‌گيرند.

 

ادمین سایت

این مقاله در تاریخ 1399/04/22 توسط دکتر عباس خدادادی در سایت سایت تخصصی هوشمندی استراتژیک منتشر شده و در تاریخ 1399/12/05 بروزرسانی گردید.
لینک منبع: منبع مقاله در سایت

مواردی که کمک می کند در این مورد بیشتر بدانید:

مراحل تدوین برنامه استراتژیک 647 بازدید

مراحل تدوین برنامه استراتژیک

برای تدوین برنامه استراتژیک چهار مرحله باید طی شود. هر کدام از این مراحل ابزارهایی دارد که استفاده از آنها کمک می‌کند تا تحلیلهای استراتژیک قوی‌تری را داشته باشید. گام به گام با ما همراه باشید.

دیدگاه کاربران ...

دیدگاه خود را بیان کنید